Potřebujete pomoci? Zavolejte nám
+421 911 717 966
(Po - Pá: 9:00 - 17:00)

Podmínky ochrany osobních údajů

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument popisuje způsob a účel zpracování osobních údajů provozovatele Igor Vlk-soukromá firma, ul.. Na papírnu 317/39, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO:33974233 (dále jen „Provozovatel“) a také poskytuje jakékoli další zákonem požadované informace, včetně informací o právech dotčené osoby ao tom, jak je uplatňovat.
Zákon čj. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, jakož i Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen jako „Nařízení“) přestavuje právní předpis o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména ve vztahu k právu na ochranu osobních údajů.
Podle Článku 4 (1) Nařízení se výrazem „osobní údaje“ rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“).
„Zpracovávání“ je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, zda jsou prováděny automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako jsou získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace (Článek 4(2) Nařízení).
Podle Článku 12 a násl. Nařízení, dotyčné osobě musí být rovněž poskytnuty příslušné informace o zpracovatelských činnostech provozovatele ao právech dotyčné osoby.
„Platnost“ vzhledem k tomu, že se může v budoucnu vyžadovat aktualizace informací o zpracovávání osobních údajů obsažených v těchto Zásadách, Provozovatel je oprávněn tyto Zásady kdykoli aktualizovat. Tato verze prohlášení byla vydána dne 1.10.2021.

1. NA JAKÉM ZÁKLADĚ MOŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ?
Zpracování je zákonné, pouze tehdy a pouze v takovém rozsahu, kdy je splněna nejméně jedna z těchto podmínek:
• Dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
• Zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy.
• Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.
• Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobou dítě.

2. CO V PŘÍPADĚ NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
V případě zpracování Vašich osobních údajů v rámci:
• Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonným nebo smluvním požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.
• Uzavření nebo plnění smlouvy, kterou jste smluvní stranou, neposkytnutí potřebných údajů má za následek, že nemůžeme uzavřít předmětnou smlouvu, respektive plnit smluvní povinnosti. (např. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím našeho e shopu)
• Jakékoli osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sám zvážit do jaké míry takové osobní údaje poskytnete. Bez poskytnutí některých osobních údajů však nemůžeme reagovat na váš podnět či žádost.

3. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME
Své osobní údaje nám poskytnete nejčastěji:
• Získáváme primárně přímo od Vás, například z komunikace s Vámi prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webstránce.
• V případě, že jste v postavení našeho zákazníka, resp. Zájemce o naše zboží nebo služby.
• Jste-li náš zákazník, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné s výjimkou těch údajů, které jsou nezbytné pro fakturování námi poskytnutého zboží nebo služeb.

4. JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, NA JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zvláštních právních předpisů a účelů, které jsou stanoveny provozovatelem. Tyto jsou jednotlivě uvedeny v INFORMACÍ O ÚČELÍCH ZPRACOVÁNÍ:

INFORMACE O ÚČELÍCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, PŘÍJEMCÍCH A LHŮTÁCH UCHOVÁVÁNÍ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ROKY
UCHOVÁVÁNÍ
Správa registratury Čl. 1 písm. c) Všeobecného nařízení o ochraně údajů
zákon č. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách ao doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra České republiky, jiný oprávněný subjekt, evidence se uchovává 10 let po ukončení evidence
Evidence příchozí a odchozí pošty Čl. 1 písm. c) Všeobecného nařízení o ochraně údajů zákon č. 369/1990 Sb. o obecním zřízení ve znění pozdějších předpisů zákon č.j. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách ao doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č.j. 305/2013 Sb. o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o e-Governmentu) údaje nejsou dále poskytovány 3 roky
Zpracování účetních dokladů 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon č.j. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, zákon č.j. 145/1995 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 152/1994 Sb. o sociálním fondu ao změně a doplnění zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.j. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 583/2004 Sb. o rozpočtových pravidlech územní samosprávy ve znění pozdějších předpisů daňový úřad 10 let
Vyřizování stížností Čl. 1 písm. c) a e) Všeobecného nařízení o ochraně údajů
zákon č. 9/2010 Sb. o stížnostech ve znění pozdějších předpisů OČTK,
jiný oprávněný orgán státu 5 let po ukončení nebo zániku povinnosti
Uplatňování práv dotčených osob zpracování osobních údajů je povoleno Čl. Čl. 1 písm. c), v souladu s čl. 15 až 22 a 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů 5 let ode dne vyřízení žádosti
Přímý marketing, podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletter, informace o produktech a novinkách zpracování osobních údajů je povoleno na základě souhlasu dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter).
Věrnostní program, poskytování slev, bonusů, věrnostní program, informace o produktů zpracování osobních údajů je povoleno na základě souhlasu dotyčné osoby ve smyslu Čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů kurýrní společnosti
Soutěžená na Facebooku ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm. a) obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. kurýrní společnosti a doručení výhry potřebnou k doručení výhry, ne však déle než 2 měsíce
Vyřizování reklamací zákazníků zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů orgánem obchodní inspekce v rámci ochrany spotřebitele 5 let
Přijímání a vyřizování objednávek služeb prostřednictvím zprávy přes kontaktní formulář na webové stránce, zprávy na sociální síti, kontaktní e-mailové adresy nebo telefonicky objednáte u Provozovatele služby plnění smluvních povinností (včetně předsmluvních vztahů) dle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení
orgány státní správy, veřejné moci Do úplného vypořádání právních a jiných nároků vyplývajících ze smluvního vztahu, minimálně 1 rok ode dne skončení smluvního vztahu
E-Shop ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů kurýrní společnosti 10 let
Wishlist registrovaný zákazník má možnost zařadit si vybrané zboží do tzn. wishlistu (seznam přání), oprávněný zájem podle článku. Čl. 1 písm. f) Nařízení údaje nejsou dále poskytovány 6 měsíců
Opuštěný košík
registrovaný zákazník nedokončil svůj nákup, nedokončil platbu a zasílá se mu e-mail s upozorněním a obsahem košíku, předsmluvní vztahy dle článku. Čl. 1 písm. b) Nařízení údaje nejsou dále poskytovány 6 měsíců
Segmentace na základě toho, co zákazník v e-shopu nakoupí, jsou zákazníkovi provozovatelem e-shopu zasílány newslettery s informacemi o podobném zboží, jaký zákazník v e-shopu nakupuje / oprávněný zájem podle čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení údaje nejsou dále poskytovány 6 měsíců
Upselling na základě obsahu zákazníkova košíku/případně na základě zboží, které již v daném e-shopu nakoupil dříve, se zákazníkovi při dokončování jeho objednávky (v jejím platebním procesu) zobrazí obchodníkům doporučené zboží k dalšímu nákupu / oprávněný zájem Čl. 1 písm. f) Nařízení kurýrní společnosti 6 měsíců
Vytvoření účtu zákazníka ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm.
Marketing E-Shop ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů zpráv pro účely e shop marketingu (newsletter)


5. KDO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Kategorie příjemců: orgány státní a veřejné správy, samosprávy, správce webové stránky společnosti, auditor, advokát, zprostředkovatelé (účetní agendu), společnosti provádějící správu a podporu informačních technologií, poskytovatelé informačních služeb v odůvodněných případech soudy a orgány činné v trestním řízení.


6. SOUBORY „COOKIES“ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE
Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webových stránek. tím, že umožňují rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webové stránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá soubory cookies pro účely měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na stránce, počtu zobrazených stránek. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoli zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikacích považovány za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.


7. SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky starší 18 let, která je registrována na sociální síti Facebook má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále také "účastník" nebo " soutěžící"). Pořadatel vloží status s podmínkami zapojení se do soutěže. Výherci soutěže budou vyhlášeni prostřednictvím komentáře pod soutěžním statusem. Výherce bude také kontaktován Facebook zprávou a vyzván, aby zaslali své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé zprávy nebo mailu – a to za účelem zaslání výhry, resp. dohody se zástupcem provozovatele Igor Vlk-soukromá firma o převzetí výhry. Pokud výherce své kontaktní údaje nepošle, propadá výhra Pořadateli.
Účastí v soutěži soutěžící dobrovolně uděluje organizátorovi (provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi poskytl během trvání soutěže, jakož iv souvislosti s případným předáním cen za účelem zařazení do soutěže, jejího vyhodnocení a doručení výhry. . Soutěžící má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.
Provozovatel uchovává osobní údaje výherce v rozsahu a na dobu potřebnou k doručení výhry, ne však déle než 2 měsíce. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání soutěže je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

8. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje nebudou zveřejněny.

9. CHCI ODEBÍRAT NEWSLETTER
Zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením se zákazníka do mailing listu na stránkách internetového obchodu www.igorvlk.sk, www.ezdrav.sk v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).
Účasti na reklamních kampaních (akcích), vedených na stránkách internetového obchodu Igor Vlk-soukromá firma, nebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).
Návštěvník internetového obchodu se může přihlásit k odběru novinek přímo zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasíláním informací o novinkách, slevách a cenových akcích...“ uvedeném na stránkách www.igorvlk.cz, www.ezdrav.sk nebo jako kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv lze provést i elektronicky a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
Provozovatel prohlašuje, že:
a) Zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze pro výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit.
b) Nevyužíváním zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.

10. AUTOMATIZOVANĚ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ
Osobní údaje nebudou používány pro automatizovaně individuální rozhodování včetně profilování.

11. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÉ UNIE
Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje.

12. MLČENLIVOST
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

13. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Velice nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

14. KDO JE DOTKNUTÁ OSOBA
Jsou zejména zaměstnanci, klienti, každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.

15. PRÁVA DOTKNUTÉ OSOBY
Odvolat souhlas - v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky na uvedenou mailovou adresu, písemně nebo osobně v sídle provozovatele. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali. Bez ohledu na to máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů.
Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.
Právo na opravu - přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
Právo na výmaz (k zapomenutí) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo na omezení zpracování - za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.
Právo na přenosnost údajů - za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.
Právo namítat - máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů - pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávaně nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je úřad na ochranu osobních údajů slovenské republiky, hraniční 12, 820 07 Bratislava 27; Tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V případě podání návrhu elektronickou formou je třeba, aby splňoval náležitosti podle § 19 odst. 1 zákona č.7181967 Sb. o správním řízení (správný poplatek).

16. JAK MATE POSTUPOVAT PŘI UPLATŇOVANÝCH VAŠICH PRÁV
Svá práva si uplatňujete vždy u toho, kdo Vaše osobní údaje zpracovává, tzn. j. u konkrétního provozovatele.
Pokud má provozovatel odpovědnou osobu, můžete Vaši žádost adresovat i této osobě.
Žádost může být ústní, písemná, elektronická případně podána jinými prostředky (obecné nařízení o ochraně údajů nepředepisuje konkrétní formu). Doporučujeme využít zejména písemnou nebo elektronickou formu.
Připravte si identifikační údaje. číslo smlouvy, Vaše ID u provozovatele, uživatelské jméno nebo heslo a pod. tedy identifikátor, na jehož základě Vás provozovatel bude schopen ve svém prostředí identifikovat a poskytnout Vám tak údaje, které se Vás týkají.
Provozovatel je povinen vyřídit Vaši žádost bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od jejího doručení. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní.
V případě opakované žádosti jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.
Právo dotčené osoby namítat vůči automatizovanému rozhodování nelze uplatnit, protože popisovaná činnost zpracování neobsahuje automatizované rozhodování.
Právě dotyčné osoby požadovat od provozovatele informaci, z jakého zdroje pocházejí osobní údaje, je bezpředmětné, protože provozovatel zpracovává osobně údaje získané od dotyčné osoby.

17. INFORMOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ PRÁV DOTKNUTÉ OSOBY

Za účelem uplatňování svých práv, můžete kdykoli kontaktovat provozovatele následovně:
• Adresa: Igor Vlk-súkromná firma, ul. Na papiereň 317/39, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom.
• E-mail: info@igorvlk.sk

18. ZÁVĚR

Máte-li dotazy k ochraně osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu, nebo poštou na sídle provozovatele. V případě, že u nás uplatňujete některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z vaší žádosti není možné ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.


Všechna práva vyhrazena © Igor Vlk - soukromá firma 2016 - 2022
envelopephone-handsetlocationclockcross